Protokoll Föräldraråd 210209

Spela upp inlägg

§ 1 Nuläge
Pulkabacke och skridskobana
Nu är backen och isbanan öppna igen och vi är glada att kunna erbjuda detta till våra elever. Rasterna blir väldigt positiva och fysisk aktivitet är en viktig del av skoldagen. Vi uppmuntrar även till att använda backen och isbanan på kvällar och helger!

Igelkotten
IUS, I Ur och Skur, har nu fått nya lokaler. En strålande invigning har genomförts och lokalerna används främst då vädret, kyla eller regn, påverkar deras uteverksamhet.

Elevledigheter
Karlstads kommun har reviderat dokumenten för ansökan om ledighet. Kortfattat kan man nämna att skolplikten gäller och att det inte är en rättighet till ledighet. Bedömningen görs individuellt och om detta går det att läsa på respektive klass elevblogg.

Nya kursplaner ht 2022
Regeringen har beslutat om att ändra införandet av nya kursplaner. Istället för ht 2021 så har man nu ändrat införandet till ht 2022. Vi tycker att detta är olyckligt och hade sett fram emot de nya kursplanerna.

Trafiksituationen
För att skapa trygghet vid lämning av elever så ombeds alla vårdnadshavare att agera enligt den rutin som vi tidigare informerat om. Se nedan bild. Att lämna på personalparkeringen är inte tillåtet.

§ 2 Coronainformation
Skattkärrsskolan upplever att rutinerna fungerar bra och att vi inte har drabbats än av någon smittspridning. Vi tackar våra vårdnadshavare för ett gott samarbete och ser fram emot den dagen då vi kan återgå till det normala igen. Vi vill dock flagga för att det en hög belastning på lärarna. Dels pga periodvis ökat vikariebehov som uppstår men även att våra lärare stödjer de elever som är hemma med förkylningssymptom eller är i karantän.

§ 3 Måluppfyllelse
Skolan presenterade måluppfyllelsen för åk 1-6 där klassresultat och stadieresultat åskådliggjordes. Måluppfyllelsen har framförallt i svenska gått ner de senaste åren och trenden är tydlig när vi blickar bakåt i tid. När vi gör våra analyser så ser vi att det är främst läsförståelsen som våra elever har ett ökat behov av stöd i. Vi fick frågor under möte om varför vår måluppfyllelse har minskat trots riktade insatser på generell och individuell nivå. Inför nästa föräldraråd så kommer vi att
informera om läsfrämjande insatser generellt, dvs vad som görs i skolan och vad man som vårdnadshavare kan göra för att möta våra elever/barns behov. Rektorerna informerade även om ett nytt kartläggningsmaterial som heter Lexplore som vi under våren kommer att initiera. I detta program får vi stöd med analyser genom ett AI-program som visat sig vara framgångsrikt i de skolor som använder sig av Lexplore.

vt2017vt2018vt2019 vt2020ht2020
Sv92 %91 %87%87%85%
En95%89%93%93%92%
Ma91%92%90%89%89%


I övriga ämnen så är måluppfyllelsen 97-100%

§ 4 Ombyggnation
Vi är nu inne i planeringsprocessen kring vår ombyggnation. Man räknar med att påbörja sprängning mellan A- och D-huset i juni. Det innebär att våra fritidshem under en period kommer att vara på Kristallen. Mer information kommer att delges när vi har fått en tidsplan från Teknik och
Fastighet som är ansvariga i processen.

§ 5 Organisation lå 21/22
Antalet elever på skolan ökar till ca 480 elever och det kommer att vara 3 klasser per årskurs från F-6. På våra fritidshem kommer det att gå ca 300 elever.

Lågstadiesatsningen fortsätter på skolan vilket innebär ca 2 tjänster extra åk 1-3. När det gäller rekryteringar så kommer Johanna Johansson att påbörja sin tjänst i åk 4 i augusti.

§ 6 Övriga frågor
Följande frågor kom in till mötet från föräldrarepresentanterna:

Vilket elevantal är rimligt att det är i våra klasser?
Karlstads kommun växer och många skolor har ”fullt” i många klasser. På vår skola finns ett maximalt antal elever per klass som är 27 st. På
Skattkärrsskolan varierar antalet elever och medianen är 23 elever per klass. För att skapa goda lärmiljöer organiserar vi undervisningen i halvklasser och i åk F-3 har vi även fritidspedagoger och lågstadiesatsningen som innebär ca 3 tjänster som gynnar elevens lärmiljö.

Stressigt att hinna äta lunch: I och med rådande pandemi har vi stretchat ut mattiderna för att minska trängsel. Marginalerna är dock inte hur tänjbara som helst pga organisationen för matlagning osv. Det har dock i sin tur fått konsekvensen att några klasser upplever större stress. Vi
har lyft ett förslag till BUN om att få matservering i A-huset för de 9 klasser som går där. Då blir matschemat mycket luftigare.

Vet vi något om simskolan i vår? Den information vi fått är att simundervisningen som kommer att starta under våren gäller de elever som får betyg i simning dvs åk 6 för vår del.
Pulkaåkningen- varför är det olika i olika klasser? Initialt var det lite olika hur klasserna hade organisatorisk möjlighet att åka pulka i backen. Vid en rundfrågning idag så åker alla klasser pulka, förutsatt att det inte är för isigt.